سیستوسکوپی

جولای 4, 2016
سیستوسکوپی

سیستوسکوپی

سیستوسکوپی سیستوسکوپی یک روش پزشکی میباشد که برای معاینه داخلی مجرا، مثانه و سوراخهای حالب به کار برده می شود. توسط وسیله ای که با آن […]
جولای 6, 2016

سرطان مثانه

مثانه عضوی میباشد که از داخل خالی است که داخل حفره لگن خاصره وجود دارد و دیواره های ماهیچه ای و قابلیت انعطاف آن سبب می […]