سرطان مثانه

جولای 6, 2016

سرطان مثانه

مثانه عضوی میباشد که از داخل خالی است که داخل حفره لگن خاصره وجود دارد و دیواره های ماهیچه ای و قابلیت انعطاف آن سبب می […]